Interakcije hrane, lekova i dijetetskih suplemenata

Hrana i lekovi mogu biti veoma različiti ali i slični. Lekovi se proizvode pod kontrolisanim uslovima uz primenu vrlo preciznih standarda. Namirnice imaju različit sastav, uslovi proizvodnje i prerade namirnica mogu itekako uticati na sastav pojednih (i istih) namirnica.

Namirnice i najveći deo lekova se uzima oralnim putem (preko usta), i namirnice i lekovi prolaze kroz isti gastrointestinalni trakt, apsorbuju se, bore se za iste nosače, enzime, supstrate, energiju.

Interakcije hrane, lekova i dijetetskih suplemenata

Interakcije (sadejstvo) hrane, dijetetskih suplemenata i lekova može biti na nivou apsorpcije, distribucije, metabolizma i eliminacije.

Tržište dijetetskih suplemenata veoma brzo raste, a obzirom da je korišćenje suplemenata uglavnom po ’’sopstvenoj indikaciji’’ i da korisnik dijetetskih suplemenata najčešće ne zna da suplementi imaju interakcije sa hranom i lekovima postoje mnogobrojni rizoci za oštećenje zdravlja .

Sadejstvo hrane, dijetetskih suplemenata i lekova je važno poznavati da bi se smanjio rizik za oštećenje zdravlja i da bi lekovi/dijetetski suplementi koji se koriste imali optimalno dejstvo.

Ukoliko postoji želja za uzimanjem bilo kakvog dijetetskog suplementa preporuka je savetovanje sa lekarom subspecijalistom za ishranu zdravih i bolesnih ljudi da bi se utvrdilo stvarno postojanje potrebe za određenim dijetetskim suplementom, načinom uzimanja dijetetskog suplementa u odnosu na način ishrane i postojeću terapiju lekovima (alopatsku terapiju).

Na uzimanje nekih lekova itekako utiče način ishrane i vreme uzimanje obroka. Između hrane i lekova postoje mnogobrojna sadjestva koja mogu izmenti koncentraciju ili delovanje lekova. U situacijama kada se uzima jedan ili više lekova na koje hrana ima uticaja potrebno je savetovanje sa lekarom subspecijalistom za ishranu zdravih i bolesnih ljudi.